మేము పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్స్ కాదని కాళ్ళు పట్టుకున్న రైతు