అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి : ఒక అబ్బాయి ని నలుగురు అమ్మాయిలు బుక్ చేసుకుంటే