ఏపీ కరోనా అప్డేట్ : ఈ రోజు కేసులు

may 31st 99 new coronavirus cases reported in ap
may 31st 99 new coronavirus cases reported in ap