వీడియో RGV ఇంటర్వ్యూ: కడప రాజ్యం లో కమ్మ రెడ్లు సినిమా