నువ్వు అనుకుంటే అవ్వుది స్వామి.. నీ నవ్వు వరం … నీ కోపం శాపం

నువ్వు అనుకుంటే అవ్వుది స్వామి.. నీ నవ్వు వరం … నీ కోపం శాపం

follow us