ఎన్ఓసీలు కోసం పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పడిగాపులు

students waiting for police permission to go to andhra coronavirus
students waiting for police permission to go to andhra coronavirus