11 కిలోలు తగ్గిన సందీప్ కిషన్

  • Written By: Last Updated:
11 కిలోలు తగ్గిన సందీప్ కిషన్

సందీప్ కిషన్ తన తరువాత సినిమా కోసం 11 కిలోలు తగ్గారు.. 
ఇంకా 4కిలోలు తగ్గబోతున్నాడు సందీప్ కిషన్.. ఏ 1 ఎక్ష్ప్రెస్స్ అనే ఒక హాకీ బేస్డ్ సినిమా లోని స్పోర్ట్స్ స్టార్ గా మెరవబోతున్నాడు సందీప్.. 

Tags

follow us